СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ Е НАЙ-ДОБРАТА

БЕЗШЕВНА ПОЛИУРЕТАНОВА ИЗОЛАЦИЯ

Актуално

Изчерпването в обозримо бъдеще на основните енергоизточници (нефт, газ, въглища и др.) и нарастването на въглеродния диоксид (СО2) се превърна през последните години в основен световен проблем.

Ефективният начин на решаването му е жизнено важна задача за човечеството и екологията. Наред с индустрията, домакинствата са големия потребител на енергия – над 40 %.

На диаграмата вдясно е онагледено разпределението на потреблението на енергия в едно домакинство и възможностите за намаляването ѝ.

Очевидно е, че разходът на енергия за отопление (75%) и постигнатите реални възможности за редуцирането му с над 90% чрез надежна топлоизолация, представлява основна задача на сегашните и бъдещи поколения. Ако се използват всички възможности за редуциране на енергията голяма част от оставащите 20%, могат да се осигурят от алтернативни енергоизточници т.е да се постигне нулевоенергийно ниво.

Топлоизолацията на отделните части от обвивката на сградата е изключително отговорна задача от решаването на която зависи икономиката на държавата, както и благосъстоянието на семейството – ниски разходи, комфорт и здравословен микроклимат.

Това е валидно както за новото строителство така и при саниране на съществуващите сгради.
Безшевното топлоизолиране с полиуретан превъзхожда почти по всички показатели известните конвенционални технологии и материали (стиропор, минерална вата и др.) Полиуретановият слой може да се положи без фуги и разделителен слой, независимо от пространственото положение и материала на повърхнината в теоритично определените дебелини. Полиуретановата изолация не стареe във времето, запазва форма и технически характериатики, ликвидира термомостове и не допуска мухъл и плесен.

Доказано е:

За 75 год. 1 [m³] полиуретановата изолация спестява 60000 [кg] СО2.
Ние сме убедени, че в най-голяма степен чрез безшевната полиуретанова изолация постигаме нашия девиз СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ Е НАЙ-ДОБРАТА!
за разлика от всички останали, атомна, топлинна, водна, фотоволтаична, вятърна и други видове енергии.